Thứ Hai, 13/09/2021

Buổi sáng

- 8 giờ: Trực báo đầu tuần

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Ba, 14/09/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

- 13 giờ 30: Hiệu trưởng dự Hội nghị trực tuyến tại PGD

Thứ Tư, 15/09/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

- 14 giờ: Phó Hiệu trưởng, Cô Hòa tham gia tập huấn tại PGD

Thứ Năm, 16/09/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Sáu, 17/09/2021

Buổi sáng

- 8 giờ: Ban giám hiệu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại PGD

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Buổi chiều

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Bảy, 18/09/2021

Buổi sáng

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2