Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Thông tư 18/2018 về Kiểm định CLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 18/2018/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  22 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục...