Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thiết bị giáo dục

Thiết bị giáo dục

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Danh mục thiết bị

Hiện nay, ở tại phòng thiết bị có tương đôi đầy đủ các thiết bị để cung cấp cho tất cả các môn. Nhân viên thiết bị là Nguyễn Minh Tuấn đã được đào tạo đúng chuẩn